Pedagogické lyceum

Kód oboru: 78–42–M/03

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou je určen žákům, kteří po absolvování oboru chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především humanitního, pedagogického nebo uměleckého zaměření.

Pojetí studia

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou je určen žákům, kteří po absolvování oboru chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především humanitního, pedagogického nebo uměleckého zaměření. V rámci specializace si od 2. ročníku volí jeden předmět z nabídky humanitní studia, hudební, výtvarná, tělesná, nebo dramatická výchova. Kromě povinného anglického jazyka nabízíme jako 2. povinný jazyk výběr z nabídky německý, francouzský nebo španělský jazyk.

Profil absolventa

Absolvent pedagogického lycea získá vědomosti a dovednosti, které mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia. Zdokonalí metody svého učení a práci s informačními zdroji, osvojí si principy a strategie řešení problémů a zdokonalí své komunikativní dovednosti.

Uplatnění absolventa

Studiem na pedagogickém lyceu získá absolvent kvalifikaci jako asistent pedagoga anebo pedagog volného času.

Pedagogické lyceum připravuje absolventy na vysokoškolské studium především na fakultách:

  • připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dvouoborové kombinace učitelství pro ZŠ a SŠ s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.),
  • humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie, sociologie, historie apod.).

Podmínky přijetí

Předpokladem ke zvolenému studiu je úspěšné ukončení základní školy, dobré vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů a hlubší zájem o hudební, výtvarnou, tělesnou, dramatickou výchovu nebo humanitně zaměřené předměty. Podmínkou je i zdravotní způsobilost uchazeče (vyjádření lékaře na přihlášce ke studiu).

Přijímací zkoušky se skládají z testu zjišťujícího úroveň českého jazyka a literatury a matematiky v rozsahu učiva základní školy.

Informace o studiu: Mgr. Iva Štefánková
(zástupkyně ředitele pro střední školu)
email: ; tel.: 233 091 282

Další obory 

Život školy zachycený na Instagramu  @pedevropska
Život školy zachycený na Instagramu 
@pedevropska