Sociální práce a sociální pedagogika

Studijní obor je tříletý, zakončený absolutoriem a udělením titulu (DiS.) v oboru Sociální práce a sociální pedagogika.

Obor připravuje absolventy na pedagogickou a sociální práci s dětmi, mládeží i dospělými, v celé řadě institucí a organizací ve státní i nestátní sféře.

Detailní popis oboru

Studijní obor je tříletý, zakončený absolutoriem a udělením titulu (DiS.) v oboru Sociální práce a sociální pedagogika.

Studium má denní i kombinovanou formu vzdělávání. Výuka ve školním roce je rozdělena na zimní a letní období, vždy v délce 16 týdnů. Následující čtyři týdny každého studijního období jsou vyhrazeny pro uzavření předmětů (zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou).

Vyučování probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Zahrnuje teoretickou výuku a odbornou praxi. Předměty se dělí na povinné a povinně volitelné.

Profilovými předměty jsou: obory pedagogiky, obory psychologie, sociální politika, metody sociální a sociálně pedagogické práce.

Významnou součástí vzdělávání jsou různé formy odborné praxe realizované v sociálních institucích a organizacích.

V průběhu studia je kladen důraz na samostudium a aktivní práci studentů.

Podmínkou ukončení jednotlivých studijních období je složení předepsaných zkoušek a zápočtů v daném termínu.

Studium je ukončeno obhajobou absolventské práce, ústní zkouškou z profilových předmětů a zkouškou z anglického jazyka.

Absolventi oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika nacházejí uplatnění jak v širokém spektru sociálních institucí a organizací státního i nestátního charakteru, tak i v oblasti pedagogické (asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času).

Školné činí 3 000 Kč ročně.

Profil a uplatnění absolventa

Obor Sociální práce a sociální pedagogika, který má na škole dvacetiletou tradici, připravuje absolventy na pedagogickou a sociální práci s dětmi, mládeží i dospělými, v celé řadě institucí a organizací ve státní i nestátní sféře.

Naši absolventi se uplatňují v těchto profesích:

  • pracovník odborů sociálních věcí – např. v pozici asistent pro streetwork, (tj. práce v terénu na ulicích v rámci primární sociální prevence), pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí, kurátor pro mládež
  • pracovník úřadů práce
  • sociální pracovník v domovech seniorů, ústavech sociální péče a stacionářích pro lidi s handicapem
  • odborník v pedagogicko psychologických poradnách i poradnách pro mezilidské vztahy
  • vychovatel nebo sociální pracovník v dětských domovech, Klokánku a dalších formách náhradní rodinné péče
  • pracovník nízkoprahových center pro děti a mládež, preventivních protidrogových center nebo institucí pro děti s výchovnými problémy
  • pedagog ve školských institucích pro zájmové vzdělávání – tj. školní družiny, domy dětí a mládeže, organizace pro děti a mládež s různým zaměřením (např. ekologická centra, sportovní oddíly)
  • asistent pedagoga ve speciálních školách
  • sociální pedagog pro práci s národnostními menšinami
  • sociální pracovník při práce s mladistvými delikventy, s lidmi ve výkonu trestu ve věznicích atd.

Praxi mohou studenti vykonávat i v místě svého bydliště a volit si konkrétní instituci praxe podle vlastní profilace.

Mnozí studenti na těchto praxích dostávají nabídku pracovního uplatnění po ukončení studia.

Výhody studia oboru

1) Prostupnost s příbuzným oborem na Univerzitě Karlově
Díky úzké spolupráci s Husitskou teologickou fakultou mohou naši absolventi pokračovat ve studiu bakalářského oboru na Univerzitě Karlově.

2) Důraz na praxi
Studenti získají na škole praktické zkušenosti, které jim pomohou při výběru profese. Úroveň našich studentů v praxi je dlouhodobě vysoko hodnocená.

3) Kvalitní výuka
Řada učitelů spolupracuje externě s Husitskou teologickou fakultou UK, na níž vyučuje stejné nebo
obdobné předměty.

Naše obory 

Život školy zachycený na Instagramu @pedevropska
Život školy zachycený na Instagramu @pedevropska