Předškolní a mimoškolní pedagogika

Studijní obor je tříletý, zakončený absolutoriem a udělením titulu diplomovaný specialista (DiS.) v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Detailní popis oboru

Studijní obor je tříletý, zakončený absolutoriem a udělením titulu diplomovaný specialista (DiS.) v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Studium má denní i kombinovanou formu vzdělávání. Výuka ve školním roce je rozdělena na zimní a letní období v délce trvání 16 týdnů.

Následující čtyři týdny každého studijního období jsou vyhrazeny pro uzavření předmětů (zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou). Vyučování probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Zahrnuje teoretickou výuku a odbornou praxi.

Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.

Profilovými předměty jsou: obory pedagogiky, obory psychologie a metodiky jednotlivých činností, základy školského práva a managementu. Významnou součástí jsou předměty zaměřené k získání dovedností (např. komunikativních, pohybových, estetických.)

Nedílnou součástí studia jsou různé formy pedagogické praxe. V průběhu studia je kladen důraz na samostudium a aktivní práci studentů. Podmínkou ukončení jednotlivých studijních období je složení předepsaných zkoušek a zápočtů v daném termínu. Studium je ukončeno obhajobou absolventské práce, ústní zkouškou z profilových předmětů a anglického jazyka.

Absolventi oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika nacházejí uplatnění na trhu práce jako pedagog předškolního vzdělávání, pedagog zájmového vzdělávání (školní družina, střediska pro volný čas dětí a mládeže…) či pedagog v dalších zařízeních a službách (dětské ozdravovny, dětské léčebny, komunitní centra pro děti a rodiče národnostních menšin…).

Školné činí 3 000 Kč ročně.

Profil a uplatnění absolventa

Možnosti uplatnění absolventa:

 1. Pedagog předškolního vzdělávání:
  • učitel/ka mateřské školy (státní soukromé církevní,s alternativním programem aj.)
 2. Pedagog zájmového vzdělávání:
  • vychovatel/ka školní družiny, školního klubu
  • animátor/ka – vedení zájmové činnosti v domech dětí a mládeže, střediscích volného času, v kulturních střediscích atd.
 3. Pedagog v dalších zařízeních a službách:
  • vychovatel/ka v zařízeních – školy v přírodě, dětské léčebny a ozdravovny
  • realizátor vzdělávacích programů – ekologická centra, komunitní centra pro děti a rodiče národnostních menšin, mateřská centra atd.

Výhody studia oboru

1) Prostupnost s příbuzným oborem na Univerzitě Karlově
Díky úzké spolupráci s Husitskou teologickou fakultou mohou naši absolventi pokračovat ve studiu bakalářského oboru na Univerzitě Karlově.

2) Důraz na praxi
Studenti získají na škole praktické zkušenosti, které jim pomohou při výběru profese. Úroveň našich studentů v praxi je dlouhodobě vysoko hodnocená.

3) Kvalitní výuka
Řada učitelů spolupracuje externě s Husitskou teologickou fakultou UK, na níž vyučuje stejné nebo
obdobné předměty.

Naše obory 

Život školy zachycený na Instagramu @pedevropska
Život školy zachycený na Instagramu @pedevropska