Úhrada školného ve VOŠ

Úhrada školného ve VOŠ

V souladu s ustanoveními § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je student VOŠ povinen uhradit úplatu za vzdělávání (školné).

Výše školného za školní rok pro obory vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální práce a sociální pedagogika činí 3.000 Kč. Student uhradí školné ve dvou splátkách:

1.500 Kč v zimním období a 1.500 Kč v letním období.

 

Číslo účtu:   2002 960 004 / 6000

Variabilní symbol:   rodné číslo  (celé)

Splatnost školného:

  1. ročníky:

za zimní období:  přijatý uchazeč o studium (student) musí uhradit první  splátku nejpozději do 15 dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

za letní období:  nejpozději do 15. února příslušného školního roku

  1. a 3. ročníky:

za zimní období:  nejpozději do 15. října příslušného školního roku

za letní období:   nejpozději do 15. února příslušného školního roku

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.