Informace pro přijaté uchazeče o studium v 1. ročníku VOŠ

Informace pro přijaté uchazeče o studium v 1. ročníku VOŠ

Dle § 15 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Výše školného činí 3 000,- Kč za jeden školní rok. Tato částka je rozložena do dvou splátek (úhrada za letní období je do 15. února).

Částku 1 500,- Kč uhraďte co nejdříve na číslo účtu 2002960047/6000.
Variabilní symbol: rodné číslo (bude uvedeno 10 čísel)
Specifický symbol: 1111
Poznámka: školné

Pokud je platba provedena z účtu jiné osoby, je nutné v poznámce uvést také jméno a příjmení studenta/ky.

Informace o zápisu do 1. ročníku obdrží přijatí uchazeči o studium do konce června poštou.